Vol.20 No.2

 

Masanori Okazaki , Sonoko Dorothea Kimura , Lina B. Suzette , Masato Igura, Marcelo A. Quevedo , Tetsu Ando ,

Toyohei Saigusa and Koyo Yonebayashii: Bagworm (Pteroma pendula) Infestation of Sago Palm

(Metroxylon sagu Rottb.) in Leyte, Philippines. p69-75

Tomoko Kondo1),Hitomi Shirato1),Kazuko Hirao2) and Setsuko Takahashi: Physical Properties and

Sensory Attributes of Japanese Sweets “YATSUHASHI”Made with Sago Starch. p76-87

© 2019
Proudly created with Wix.com